biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 7 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent CYBERPARK) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Veri Sorumlusu Temsilcimiz ile birlikte (Tufan ÖZCANLI - Kişisel Veri Yöneticisi) kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Bilkent CYBERPARK olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak, İçişleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Bilkent Holding A.Ş., Bilkent Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve Bilkent Holding ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

BİGG MARKA Açık Rıza Metni

 Bilkent CYBERPARK Aydınlatma yazısını okudum. Katılımına başvurduğum etkinlik/program boyunca Bilkent CYBERPARK tarafından ya da dışardan hizmet alınan kişi/firma tarafından çekilecek resim, video vb. görsel materyallerimin reklam ve tanıtım amacıyla kullanılmasına ve sosyal medya ya da diğer medya platformlarında yayınlanmasına izin veriyorum.

İşbu Başvuru Formu ile verdiğim iletişim bilgilerimin ise, duyuruların ve gelecek etkinliklerin, etkinlik materyallerinin tarafıma iletilmesi amacıyla Bilkent CYBERPARK tarafından işlenmesine ve aydınlatma metninde belirtilen üçüncü şahıslara aktarılmasına izin veriyorum.

Kayıt formunun ve içerdiği verilerin, istatistiki çalışmalar yapmak üzere Bilkent CYBERPARK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK gibi paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına izin veriyorum.

 

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlık çevrimiçi portalı, Bilkent CYBERPARK Bilgi Yönetim Sistemi (MIS) internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Kiralama ve İşletme Direktörlüğü çalışanlarımız Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarımız, Bilkent CYBERPARK Sekreterya çalışanlarımız, Raporlama, Veri Analizi Yöneticiliği çalışanlarımız, girişimci ziyaretleri, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarınızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bilkent CYBERPARK, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Bilkent

CYBERPARK’a iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bilkent CYBERPARK, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan “Bilkent CYBERPARK Veri Sahibi Başvuru Formu” üzerinden Bilkent CYBERPARK’a iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 - Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Cyberpark, Cyberplaza B Blok Kat 1 06800 Bilkent, Ankara adresine iletilmesi,

- Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ankara.cyberpark@hs02kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

- kisiselverilerim@cyberpark.com.tr e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Bilkent CYBERPARK, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Bilkent CYBERPARK’ın yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.cyberpark.com.tr adresinde yer alan Bilkent CYBERPARK Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talep Formunda belirtilen yöntemlerle Bilkent CYBERPARK’a iletebilirsiniz. Bilkent CYBERPARK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bilkent CYBERPARK’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Bilgilerinize sunarız,

Bilkent CYBERPARK